U bent hier: Home / Nieuws / Meer kennis over effecten en aanpak bevingen in Stad

Meer kennis over effecten en aanpak bevingen in Stad

Onderzoeken naar sportaccommodaties, scholen, exemplarische gebouwen en openbare ruimte afgerond.

Meer zicht op de mogelijke effecten van bevingen op gebouwen in de gemeente Groningen en op maatregelen die gebouwen beter bestand maken tegen de effecten van aardbevingen. Het gaat daarbij om bouwkundige en procesmatige kennis en ervaring, waarmee de gemeente in de toekomst situaties beter kan beoordelen en aanpakken. Dit zijn de belangrijkste opbrengsten van de verkennende onderzoeken die de gemeente liet uitvoeren naar een aantal exemplarische gebouwen, schoolgebouwen en de openbare ruimte in de binnenstad. Naar aanleiding van deze onderzoeken en op basis van de huidige kennis concludeert het college dat bewoners en gebruikers veilig gebruik kunnen maken van de onderzochte gebouwen. Voor de gebouwen geldt dat nergens een situatie is aangetroffen waar vanwege veiligheid direct vervolgonderzoek of ingrijpen aan de orde is, op één situatie na waar een poortje bij een school is gestut. Vervolgonderzoek, op basis van binnenkort verwachte nieuwe normen, kan meer zicht geven of maatregelen voor de langere termijn aan de orde zijn.

Voor de onderzoeken werd gebruik gemaakt van de gevalideerde kennis over de seismische activiteit in de regio. De gemeente heeft om die reden gebruik gemaakt van de voorlopige Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) en de seismische contourenkaart van 2014. Inmiddels circuleren er nieuwe gegevens, maar deze bieden nog niet de duidelijkheid die nodig is voor vervolgonderzoek. De verwachting is dat deze informatie (de zogenaamde witte NPR) binnenkort beschikbaar komt. Vervolgonderzoek kan alleen plaatsvinden op basis van deze nieuwe, gevalideerde informatie.

Exemplarische (sport)gebouwen
In de eerste plaats werden twaalf gebouwen in de stad onderzocht. Het gaat om basisschool Engelbert, ouderencentrum Amkemaheerd, Wessel Gansfort college, flat-Lijzijde, Tasmantoren, kantoorgebouw Kreupelstraat, Martinikerk, parkeergarage Ossenmarkt, Sportcentrum Kardinge, twee winkels in de Herestraat en Watertoren Noord. Ook werden twee gebouwen in Ten Boer onderzocht: verzorgingstehuis Bloemhof en de gemeentelijke boerderij aan de Wolddijk. De rapporten hebben de gemeente informatie opgeleverd over de aanpak van aardbevingsonderzoek in de gemeente Groningen. Voor de individuele eigenaren is meer zicht ontstaan in hoe hun gebouw zich verhoudt tot aardbevingen. De individuele eigenaren zullen op basis van dit verkennend onderzoek en de nieuwste inzichten bepalen of zij vervolgonderzoek laten verrichten. De gemeente zal ze daarin ondersteunen.

Scholenonderzoek en gymlokalen
Ten tweede werden ruim honderd schoolgebouwen en gymlokalen binnen de gemeente Groningen in kaart gebracht. Dit met het doel om -eventueel aansluitend- op een goede wijze te kunnen onderzoeken hoe de weerbaarheid van de scholen tegen de aardbevingen is. Om de veiligheid verder te verhogen, zijn tijdens het in beeld brengen van de schoolgebouwen ook elementen geselecteerd die eventueel bij een aardbeving naar beneden kunnen vallen. Denk hierbij aan smalle hoge schoorstenen, etc. Deze elementen worden door het CVW onderzocht. In één geval (het stutten van een poortje) heeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) direct actie ondernomen na signaal van de onderzoekers. Om het niveau van veiligheid verder te verhogen zijn de schoolbesturen instrumenten aangereikt hoe ze de komende tijd de inventaris het beste kunnen borgen/zekeren. Afgesproken is dat in principe alle schoolgebouwen een vervolgonderzoek krijgen, zodat beter beoordeeld kan worden, of en zo ja, welke maatregelen voor de langere termijn aan de orde zijn.

Openbare ruimte
De eerste fase van het onderzoek naar de openbare ruimte richtte zich op ruim 80 panden in verschillende winkelstraten in het stadshart. Ook dit onderzoek was verkennend. In totaal zijn een paar honderd elementen van gebouwen in kaart gebracht. Nader onderzoek moet uitwijzen of maatregelen aan de orde zijn. De gemeente gaat op basis van de eerste ervaringen verder met onderzoek in de binnenstad. Hiervoor worden momenteel de voorbereidingen getroffen.

Bewoners, eigenaren en gebruikers van de onderzochte gebouwen zijn geïnformeerd over de uitkomsten en aanbevelingen. De gemeenteraad is vandaag in een brief over de rapporten en onderzoeken geïnformeerd. De onderzoeken zijn te vinden op de website van de gemeente Groningen.